<

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti soukromého i veřejného práva se zaměřením zejména na:

Obchodní právo:

 • právo společností a družstev (zakládání, změny a rušení obchodních společností a družstev, řízení valných hromad apod.)
 • závazkové právo (zejména smluvní agenda, právní rozklady apod.)
 • insolvenční právo (zastupování v insolvenčním řízení)
 • průmyslová práva (ochranné známky atd.)
 • směnečné a šekové právo
 • vymáhání a správa pohledávek
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • rozhodčí řízení
 • provádění předinvestičních prověrek – právní due diligence pro zahraniční i české investory

Občanské právo:

 • závazkové právo (zejména smluvní agenda, právní rozklady apod.)
 • právo nemovitostí (převody, nájmy a zástavy nemovitostí včetně bytů a nebytových prostor)
 • autorské právo
 • náhrada škody
 • dědické právo
 • rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, vymáhání výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem)
 • zastupování před soudy všech stupňů
 • vymáhání dluhů

Pracovní právo:

 • příprava a revize pracovních smluv
 • vznik, změny a ukončení pracovního poměru
 • uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů (včetně náhrady škody apod.)
 • zastupování před soudy všech stupňů

Trestní právo:

 • obhajoba v trestním řízení (zastupování v přípravném řízení a v řízení před soudy)
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní rozklady

Správní právo:

 • právo živnostenského podnikání
 • stavební právo
 • přestupkové právo
 • zastupování před správními orgány

Ústavní právo:

 • ústavní stížnosti
 • zastupování před Ústavním soudem

Odměna:

Naše advokátní kancelář účtuje za poskytování právních služeb v souladu s ustanovením § 3 a násl. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění, smluvní odměnu, jejíž výše činí obvykle v rozmezí od 2.000,- Kč / 1 hod. do 3.500,- Kč / 1 hod. + DPH v zákonné výši, a to s ohledem na věcnou a právní náročnost poskytované právní služby, nutnost použití cizího jazyka či práva, dále s ohledem na to, zda klient požaduje trvalé zastupování ve všech věcech či zastoupení v jednotlivých případech atd. V jednotlivých kauzách je možné sjednat rovněž i paušální odměnu. Zahraničním subjektům je odměna účtována v EUR. Vynaložené hotové výdaje jsou účtovány zvlášť.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele v platném znění pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem klientem ze smluv o poskytování právních služeb je příslušná Česká advokátní komora se sídlem Praha 1, Národní 16, PSČ: 110 00, tel.: +420221729011, www.cak.cz.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem (Advokátní kanceláří):

Správce osobních údajů:
Jméno: Mgr. Štěpán Rybář, advokát
IČ: 714 57 992
Adresa: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: info@akrybar.cz
Tel: 737 020 603

Právní základ pro zpracování:

 • Smlouva o poskytování právních služeb
 • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
Účel zpracování:
 • Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem
Příjemci osobních údajů:
 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta
Doba zpracování osobních údajů:
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
Práva klienta:
 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce - advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou
 • .Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). Formulář žádosti subjektu je k dispozici zde: (odkaz)